You are here

Het Nest op zucht van eigen brouwerij

Uitgever: 
Gazet Van Antwerpen
Datum: 
Thursday, July 2, 2015

Gust Hermans, Bart Cuypers en Filip Govaerts klinken op de nieuwe brouwinstallatie van Het Nest. (Wouter Adriaensen)
Bin­nen­kort wor­den Kle­vereTien, Schup­penBoer, Koe­keDam, Her­tenHeer en Schup­penAas in Oud-Turn­hout ge­brou­wen. De brou­we­rij van Het Nest is bij­na klaar.

Nu is Het Nest nog een hob­by­brou­we­rij die moet aan­klop­pen bij col­le­ga's om haar speel­kaar­ten­bie­ren te brou­wen. Dat ver­an­dert bin­nen­kort met de in­stal­la­tie van vier ke­tels en ze­ven tanks in een ge­bouw op in­du­strie­si­te Beyn­tel, langs de ring van Turn­hout. De bouw be­gon in fe­bru­a­ri 2014 en na­dert stil­aan zijn ein­de.

"De­ze week wordt de brouw­in­stal­la­tie ge­le­verd en op­ge­steld", ver­telt Bart Cuy­pers, voor­zit­ter van de raad van be­stuur van Het Nest. "Mid­den juli star­ten we met een proef­brouw­sel dat eind au­gus­tus ge­test kan wor­den. Zo zijn we op koers om onze ei­gen bie­ren voor te scho­te­len aan het pu­bliek op za­ter­dag 24 en zon­dag 25 ok­to­ber tij­dens de fees­te­lij­ke ope­ning van de brou­we­rij.”

De to­ta­le in­ves­te­ring be­draagt zo’n 1,85 mil­joen euro. “De brouw­in­stal­la­tie be­staat uit een mai­sch­ke­tel, een fil­ter­kuip, een kook­ke­tel en een whirl­pool", legt Gust Her­mans uit.

De brou­win­ge­ni­eur ziet een droom in ver­vul­ling gaan nu hij vol­tijds kan wer­ken voor Het Nest. "Ver­der ko­men er ze­ven gist- en la­ger­tanks en een bot­tel­lijn voor fles­jes van 33 en 75 cen­ti­li­ter.” Voor het af­vul­len van die fles­jes wordt sa­men­ge­werkt met De Troef, de na­bu­ri­ge so­ci­a­le werk­plaats.

Op de vol­tooi­ing van de kan­to­ren en proef­lo­ka­len is het nog wach­ten tot voor­jaar 2016. “Die zijn voor ons es­sen­ti­eel", al­dus Bart De­cuy­per. “We heb­ben geen gro­te ad­ver­ten­tie­bud­get­ten, dus re­ke­nen we op mond-aan-mond-re­cla­me van men­sen die een rond­lei­ding bij ons vol­gen en onze bie­ren hier proe­ven. Vol­gens Toe­ris­me Turn­hout mo­gen we re­ke­ning hou­den met een tot twee bus­sen per week. Op za­ter­dag­na­mid­da­gen is ie­der­een wel­kom.”

Met de hui­di­ge in­stal­la­tie kan vol­gend jaar zo’n 3000 hec­to­li­ter ge­brou­wen wor­den. Bin­nen drie jaar zou­den de ze­ven gist- en la­ger­tanks van nu er twaalf moe­ten wor­den, waar­door de ca­pa­ci­teit ver­hoogt tot 9000 hec­to­li­ter. Op dat mo­ment kun­nen er vijf per­so­nen vol­tijds te­werk­ge­steld wor­den.

De bie­ren van Het Nest val­len niet en­kel in ei­gen streek in de smaak. "On­ze ex­port naar Zuid-Azië neemt sterk toe dank­zij onze link met de speel­kaar­ten. Het the­ma spreekt de Chi­ne­se gok­kers blijk­baar erg aan”, lacht hij.

Eén ding vindt de voor­zit­ter jam­mer: “Dit ge­bouw be­vindt zich nét op het grond­ge­bied van Oud-Turn­hout. We zijn blij dat we dit pand nog ge­von­den heb­ben maar ik had toch graag die 2300 in ons adres zien staan. Maar het biedt ook mo­ge­lijk­he­den: mis­schien brou­wen we nog wel eens een spe­ci­aal Oud-Turn­houts bier.”